Gyere hozzánk dolgozni most!
Fedezd fel ezt a világot!
10% jutalék!
A "Smart" tagságot egy évre Cégünk biztosítja Neked!

Szerződj és kezdj!

Best Card Smart

- magánszemélyeknek, felfedezőknek, akik
- a versenyek és a kedvezmények mellett elindítanák karrierjüket
- a Best klubtagságot építeni szeretnék
- extra jövedelemre akarnak szert tenni könnyedén (klubtagjaink és partnereink körének bővítése után 10% jutalékot biztosítunk)

Smart Klub Képviseleti Megbízási Szerződés Minta

amely létrejött egyrészről
MEGBÍZÓKÉNT:
Cégnév: European Tourism Club of Malta Ltd.
Székhely: Unit 14, Long Acres Park, NewchapelRoad, Lingfield, RH7 6LE, United Kingdom
Cégjegyzékszám: 9701420
(a továbbiakban: Megbízó)

másrészről
MEGBÍZOTT ÜGYNÖKKÉNT:

Név: ....................

Születési idő: ............................

Személyazonosító okmány száma: .....................

Cím: ......................

ID: ......................

(a továbbiakban: Ügynök)

Bevezető

A Jelen Szerződés célja, hogy meghatározza a megbízás feltételeit. A Megbízott Ügynök (továbbiakban Ügynök) közvetlen felettese az ügyvezető igazgató. Ügynök a megbízását változó helyen végzi.

A megbízás kezdete és hatálya

A jelen megállapodás a klubtagság első napján lép hatályba és a klubtagság érvényességének lejáratáig marad hatályban. A megállapodás folyamatos jellegű megbízásra vonatkozik.

Jutalék

Az Ügynök a megbízás teljesítéséért eseti jelleggel jutalékot kap az általa mérhetően (szponzorkódjával, ajánlói linkjével) keletkeztetett új klubtagságok és Best Partner tagságok vonatkozásában. Ezen jutalék jelen Smart szerződés értelmében az Ügynök által behozott új tag tagsági díjának 10%-a, mely az Ügynöknek minden általa behozott új tag után 15 munkanapon belül kifizetésre kerül banki utalással. Nem képezik a jutalékalap részét az egyes tagsági csomagokban foglalt termékek. A jutalék számítása a szerződés "Jutalék táblázatában" található. Az Ügynökjutalékának mértéke felülvizsgálatra kerülhet a Megbízó üzletpolitikájának megfelelően.
A jutalék megemelése az Ügynök teljesítményétől függ. Megbízó az Ügynököt belátása szerint bónuszban részesítheti. Az Ügynök jutaléka nem minősül fizetésnek, ebből járulékok nem kerülnek levonásra.

Jutalék kifizetése

Ügynök nyilatkozik, hogy a lenti bankszámlaszámra kéri kifizetni jutalékát:

Számlatulajdonos neve: ....................

Bank neve: .................

SWIFT: ................

IBAN: .................


Munkaidő

Az Ügynök munkaideje nem meghatározott. Ügynök maga dönti el, milyen időbeosztással dolgozik.

Beosztás, Munkakör

Az Ügynök részletes megbízási leírását a jelen szerződés melléklete tartalmazza. A megbízás leírása csak közös megegyezéssel módosítható. Az Ügynök köteles ellátni minden olyan feladatot, amellyel a Megbízó külön megbízza.

Megfelelés

Az Ügynök köteles betartani a Klubszabályzatot.Ügynök kijelenti, hogy a Megbízó szabályainak (ÁSZF, a weboldalhoz tartozó Felhasználási Feltételek és Kikötések, Adatvédelmi Nyilatkozat, Klubszabályzat) tartalmát ismeri és magára nézve kötelezőnek tekinti. Az Ügynök köteles betartani az ETC összes szabályát.

Költségek megtérítése

Az Ügynök minden olyan költsége megtérítésre kerül, amely a Megbízó nevében történő intézkedés során merül fel, ha azt az Ügynök közvetlen felettese előzetesen jóváhagyta. Az elszámolásra a Megbízó belső elszámolási rendjének megfelelően kerül sor.

Bizalmas információ

A jelen szerződés alkalmazásában a bizalmas információ magában foglal minden olyan információt, amely a megbízás kapcsán jutott az Ügynök tudomására. A titoktartási kötelezettség az Ügynök a megbízási jogviszony megszűnését követően is terheli. A titoktartás szabályait ezen szerződés mellékleteként csatolt Titoktartási Megállapodás taglalja.

Felmondás

A Jelen munkaszerződést bármely fél felmondhatja 30 napos előzetes írásbeli értesítéssel rendes felmondással. A Megbízó a megbízást rendkívüli felmondással megszüntetheti, ha az Ügynök a megbízásból származó lényeges kötelezettségét szándékosan megszegi.

Felelősség

Az Ügynök kártérítési felelősséggel tartozik a megbízásból eredő kötelezettségének szándékos megszegésével okozott kárért Ügynök vétkességének hiányát, a kár bekövetkeztét és mértékét az Ügynöknek kell bizonyítania. Gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke nem haladhatja meg az Ügynök átlagolt havi jutalékának 50%-át. Szándékos károkozás esetén az Ügynök a teljes kárt köteles megtéríteni.

Összeférhetetlenség

Az Ügynök vállalja, hogy nem vesz részt és/vagy nem szerez meg érdekeltséget olyan vállalkozásban sem közvetve, sem közvetlenül, amely a Megbízó versenytársa, vagy beszállítója a Megbízóval fennálló megbízási jogviszonya során, kivéve a tőzsdén forgalmazott társaságokban szerzett részesedéseket.

Dokumentumok és eszközök

Az Ügynök köteles a Megbízó kérésére bármikor visszaszolgáltatni a Megbízónak az összes olyan dokumentumot, ami bizalmas információt tartalmazhat és az összes olyan tárgyi eszközt, amely a Megbízó tulajdonát képezi.

Versenytilalom

Az Ügynök a megbízásának bármilyen címen történő megszüntetését követő 1 évig nem folytathat olyan magatartást, amellyel a Megbízó jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

Záró rendelkezések

Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésre és abban nem szabályozott kérdésekre az angol jog alkalmazandó.

Felek kijelentik, hogy a Szerződés angol és magyar nyelven készült. A Szerződés angol és magyar nyelvű verziójával kapcsolatos bármilyen eltérés vagy értelmezési jogvita esetén a Szerződés angol nyelvű változata az irányadó.

Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződést, és annak mellékleteit aláírás előtt alaposan átolvasták és teljesen megértették. Felek kijelentik, hogy a Szerződés teljes mértékben megfelel a szerződéses szándékaiknak, és erre tekintettel a jelen Szerződést elfogadták a "Szerződés megkötése" gombra való kattintással.

Dátum: ..................
European Tourism Club of Malta Ltd.
Entrusting Company                                                                                          ............
                                                                                                                                Ügynök